Loading…
avatar for Yukari Takayama

Yukari Takayama

St. Regis Hotel Osaka
Bartender
Japan
Wednesday, July 20
 

10:30am CDT

12:30pm CDT

1:00pm CDT

2:00pm CDT

3:00pm CDT

 
Thursday, July 21
 

10:00am CDT

12:30pm CDT

3:00pm CDT

7:00pm CDT

 
Friday, July 22
 

10:00am CDT

10:30am CDT

12:30pm CDT

1:00pm CDT

3:30pm CDT

6:00pm CDT

 
Saturday, July 23
 

10:00am CDT

12:30pm CDT

3:00pm CDT

3:30pm CDT

 


Twitter Feed